Συντηρήσεις Υποσταθμών

Εφαρμόζοντας τα νέα δεδομένα και τις νέες τεχνικές προδιαγραφές στα προγράμματα συντήρησης σκοπός μας είναι η έγκαιρη ανίχνευση σφαλμάτων πριν αυτά εκδηλωθούν ελαχιστοποιώντας τις απρόσκοπτες διακοπές λειτουργίας μεγιστοποιώντας έτσι την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.
Τα στοιχεία που προκύπτουν από τα διαγνωστικά εργαλεία που διαθέτουμε βοηθούν στην έγκαιρη και σωστή λήψη αποφάσεων.
Οι διαγνωστικοί έλεγχοι και οι εξειδικευμένες μετρήσεις στον εξοπλισμό Μέσης και Υψηλής Τάσης σε συνδυασμό με τα on-line monitoring εργαλεία μας δίνουν αξιόπιστες πληροφορίες στην αλλαγή μιας κατάστασης στοχεύοντας στην έγκαιρη αντιμετώπιση πιθανών μελλοντικών προβλημάτων.
Ακολουθώντας την διεθνή πρακτική και τα πρότυπα καταρτίζουμε προγράμματα συντήρησης των εγκαταστάσεων σας σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας, με στόχο την αξιόπιστη και ομαλή λειτουργία.
Έχουμε πολύχρονη εμπειρία σε συντηρήσεις Υποσταθμών Βιομηχανικών Καταναλωτών 20/0.4 KV, Υποσταθμών 150 /20KV αιολικών πάρκων και ειδικών εγκαταστάσεων.

Η πολύχρονη εμπειρία μας περιλαμβάνει:

 • Αντικατάσταση bushing Μετασχηματιστών ισχύος Μέσης και Υψηλής τάσεως
 • Συντήρηση OLTC Μετασχηματιστών ισχύος 150 KV
 • Συντήρηση πεδίων μέσης τάσης
 • Πλήρες commissioning κυκλωμάτων και εξοπλισμού υποσταθμών 150kV/21kV
 • Λεπτομερής έλεγχος καλωδιώσεων (wiring test) με επαλήθευση των σχεδίων της μελέτης
 • Επαλήθευση όλων των τεχνικών χαρακτηριστικών του επιμέρους εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των μελετών
 • Θερμογραφικός έλεγχος εγκαταστάσεων και εξοπλισμού υπό φορτίο για τη διερεύνηση ύπαρξης θερμών σημείων (hot spots)
Συντηρήση υποσταθμών

Εκτός των παραπάνω έχουμε αναλάβει και:

 • Έλεγχος εγκαταστάσεων με συνεχή καταγραφή ηλεκτρικών μεγεθών σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 50160 και τις απαιτήσεις Class A κατά IEC 61000-4-30
 • Καταγραφή μεταβατικών φαινομένων με δειγματοληψία 10 msec, ενεργοποίηση παλμογραφικής (oscillographic) καταγραφής καθώς και καταγραφής Fast Transients με συχνότητα δειγματοληψίας 10 MHz
 • Έλεγχοι συστημάτων γειώσεων
 • Μέτρηση αγωγιμότητας εδάφους σύμφωνα με τη μέθοδο Wenner
 • Μέτρηση αντίστασης γείωσης πλέγματος υποσταθμών, ανεμογεννητριών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Έλεγχος συνέχειας βρόγχου γειώσεων
 • Μετρήσεις σε αυτόματους διακόπτες και αποζεύκτες 170kV και 20kV