Καλώδια

Διεξαγωγή διαγνωστικών μετρήσεων και ελέγχων σε υπόγεια εγκατεστημένα καλώδια .

Οι διαγνωστικές  μετρήσεις είναι σύμφωνες με το πρότυπο ΙΕΕΕ 400.2: και  περιλαμβάνουν:

  • Μέτρηση εφ δ στη μόνωση των καλωδίων.
  • Μέτρηση της στάθμης ενεργοποίησης των μερικών εκκενώσεων στη μόνωση των καλωδίων
  • Καταγραφή της στάθμης μερικών εκκενώσεων συναρτήσει του μήκους του καλωδίου (pd mapping).
  • Έλεγχος της κατάστασης της μόνωσης του προστατευτικού μανδύα των καλωδίων
kalodia

Η μέτρηση της εφαπτομένης δ στη μόνωση XLPE,  επιτρέπει την εκτίμηση της αλλοίωσης της μόνωσης που μπορεί να οφείλεται σε διείσδυση υγρασίας, γήρανση ή μηχανική καταπόνηση.

Η καταγραφή της στάθμης έναρξης των μερικών εκκενώσεων (PD) σε συνδυασμό με το pd mapping)  μας επιτρέπει τον εντοπισμό προβληματικών σημείων της μόνωσης, ή αλλοιωμένων μουφών, στα οποία υπάρχει αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης βλάβης.

Σημειώνεται πως ο συνδυασμός των παραπάνω διαγνωστικών μετρήσεων μπορεί να εκτιμήσει αξιόπιστα την πιθανότητα εκδήλωσης βλάβης σε ένα καλώδιο και εφαρμόζεται παγκοσμίως από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας με μεγάλη επιτυχία.

kalwdio

Οι μετρήσεις μας και οι έλεγχοι περιλαμβάνουν:

  • Πλήρης χαρτογράφηση και αποτύπωση όδευσης υπογείων καλωδίων.
  • Διερεύνηση εκτάσεων για εντοπισμό υπογείων ενεργών καλωδίων πριν από εργασίες εκσκαφής για την αποφυγή ατυχημάτων
  • Έλεγχος μόνωσης καλωδίων μέσης τάσης με τάση δοκιμής πολύ χαμηλής συχνότητας (VLF) σύμφωνα με τα πρότυπα ELOT HD 620 S1, VDE 0276, IEEE 400.2
  • Έλεγχος προστατευτικού μανδύα καλωδίων μέσης τάσης σύμφωνα με τα πρότυπα ELOT HD 620 S1, IEC 60229 – 2007 / par. 5.
  • Ακριβής εντοπισμός βλαβών στη μόνωση αλλά και στον προστατευτικό μανδύα υπογείων καλωδίων.