Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της εταιρείας ASPECT ENERGY SOLUTIONS για τα οικονομικά έτή 2014 & 2015.