Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της εταιρείας ASPECT ENERGY SOLUTIONS για τα οικονομικά έτή 2020.