Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τον Ισολογισμό και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως της εταιρείας ASPECT ENERGY SOLUTIONS για τo οικονομικo έτος 2016.