Ενεργειακή Διαχείριση

Το πρότυπο ISO 50001 απευθύνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν στόχο να μειώσουν την ενεργειακή τους κατανάλωση και να βελτιώσουν την ενεργητική τους απόδοση. Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ)  χρησιμοποιείται για το συνεχή και συστηματικό προσδιορισμό των ενεργειακών ροών, ενώ παράλληλα τεκμηριώνει την ανάγκη λήψεως συγκεκριμένων μέτρων και επεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Στο ΣΕΔ περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες, οργανωτικές και τεχνικές δομές καθώς και οι διαδικασίες και τα μέσα για την ενεργειακή διαχείριση. Οι βασικοί παράγοντες για την εφαρμογή ενός ΣΕΔ είναι η οργάνωση, η τεκμηρίωση, η πληροφόρηση και ο έλεγχος. Το ΣΕΔ μπορεί να εφαρμοστεί σε μικρούς και μεγάλους τελικούς καταναλωτές ενέργειας, με απλές ή πολύπλοκες διαδικασίες. Πιο συγκεκριμένα μπορεί να είναι ενεργοβόρες βιομηχανίες, ΜΜΕ, οργανισμοί του δημόσιου τομέα, κτίρια και επιχειρήσεις του τριτογενούς τομέα (π.χ. αλυσίδες καταστημάτων) κλπ.

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κράτη μέλη πρέπει να δεσμευτούν για σταδιακή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Στα πλαίσια αυτά εκδόθηκε από τον ISO το πρότυπο ISO 50001:2011

Ενεργειακή Διαχείριση

Οφέλη της εφαρμογής & πιστοποίησης συστήματος ενεργειακής διαχείρισης

 • Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας
 • Μείωση λειτουργικού κόστους και του κόστους παραγωγής
 • Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
 • Βελτίωση οικολογικού & ενεργειακού αποτυπώματος
 • Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση λόγω τεχνολογικών συμπεριφορών ή/και οικονομικών αλλαγών
 • Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας (green company)  Συμμόρφωση με νομοθετικές απαιτήσεις
 • Βελτίωση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού
 • Μείωση του λειτουργικού κόστους
 • Προστασία του περιβάλλοντος
aspect προϊόντα

Παρέχουμε τη δυνατότητα συνεχούς παρακολούθησης και καταγραφής της ροής ενέργειας στο εσωτερικό μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, επιτρέποντας την βελτιστοποίηση της κατανάλωσης και αμεσότητα αντίδρασης σε περίπτωση μιας ανώμαλης κατάστασης.
Η εταιρία μας προσφέρει :

 • Πιστοποίηση ενεργειακών απωλειών
 • Καθορισμό του βαθμού καταπόνησης του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Θερμογραφική (InfraRed) απεικόνιση και καταγραφή
 • Καταγραφή της ποιότητας της παρεχόμενης στην εγκατάσταση τάσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60150
 • Εγκατάσταση συστημάτων αντιστάθμισης αέργων τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και φίλτρων αρμονικών
 • Εγκατάσταση συστημάτων ολοκληρωμένης Ενεργειακής Διαχείρισης (Energy Management Systems – EMS)
 • Εγκατάσταση επιμέρους μετρητικών διατάξεων (submeters) σε δίκτυα και υποσταθμούς και δικτύωση σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεμέτρησης